Log ind Log ind Ansøg om konto Ansøg om konto
Tom Indkøbskurv
+45 70 20 20 11

Salgs- og Leveringsbetingelser

Forsiden Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

1.     Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om GreyIT ApS, CVR-nr.:  39880369 salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

2.     Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med GreyIT ApS´s Tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag omkring GreyIT ApS´s salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til GreyIT ApS udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.      Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som GreyIT ApS sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen. Det er derfor ikke sikkert, at de også overholder regler i andre lande.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som GreyIT ApS sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom modificering af computere udføres håndværksmæssigt korrekt.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som GreyIT ApS sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Danmark og efter de forhold producenten anviser for korrekt anvendelse. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er GreyIT ApS i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug udenfor Danmark. Kunden skal skadesløsholde GreyIT ApS, i det omfang GreyIT ApS måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4.      Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger GreyIT ApS´s tilbudte pris på det tidspunkt, hvor GreyIT ApS bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest på den angivne forfaldsdato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5.      Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som GreyIT ApS er uden ansvar for, har GreyIT ApS ret til at tilskrive rente af det forfaldne beløb på 3% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt rykkerbrev om betaling fra GreyIT ApS, har GreyIT ApS ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.      Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Tilbud er gældende i 1 dag fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er GreyIT ApS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for GreyIT ApS, medmindre GreyIT ApS meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til GreyIT ApS skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: Varebeskrivelse, antal, pris, forventet leveringsdato, leveringsadresse, og leveringsbetingelser. Alternativt kan kunden ringe ind med ordre, ovenstående krav vil da fremgå hvis ordrebekræftelser fremsendes til endelig godkendelse fra kunden. Godkender kunden, er disse gældende.

6.3 Ordrebekræftelser. GreyIT ApS tilstræber at sende ordrebekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Ordrebekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden GreyIT ApS´s skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis GreyIT ApS’s bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til GreyIT ApS skriftligt samme arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7.      Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele.

7.2 Leveringstid. GreyIT ApS leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af GreyIT ApS’s ordrebekræftelse. GreyIT ApS har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Ved levering menes overgivelse til transportør.

7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til GreyIT ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til GreyIT ApS, kan den ikke senere gøres gældende.

8.      Garanti

8.1 Garanti.
Brugte varer: GreyIT ApS garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse (afvigende fra den beskrevne stand varen er solgt i) i 3 måneder efter leveringen. Dog kan andre brugte vare leveres med 12 måneders garanti; Dette vil dog fremgå af tilbuddet/ordrebekræftelsen

Nye varer: GreyIT ApS yder ingen garanti på nye vare. Producenternes garanti er til enhver tid gældende, på et hvilket som helst solgt nyt produkt. Der kan som regel tilkøbes yderligere forsikring på produkterne. Aftales det mellem parterne, vil det fremgå af ordrebekræftelsen som et separat produkt.

8.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele såsom batterier og fejl eller mangler, der skyldes: almindelig slitage, opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med GreyIT ApS og/eller producentens instruktioner eller almindelig praksis, reparation eller ændring udført af andre end GreyIT ApS, og andre forhold, som GreyIT ApS er uden ansvar for.

8.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til GreyIT ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til GreyIT ApS, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give GreyIT ApS de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som GreyIT ApS beder om.

8.4 Undersøgelse. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til GreyIT ApS. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for de defekte dele under transport til GreyIT ApS. GreyIT ApS bærer omkostningerne ved og risikoen for de defekte dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Inden rimelig tid efter at GreyIT ApS har modtaget varen fra kunden, meddeler GreyIT ApS kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

8.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at GreyIT ApS har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper GreyIT ApS fejlen eller manglen ved at udskifte eller reparere defekte dele, eller sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation. Alternativt kan GreyIT ApS vælge at kreditere varen, hvis der ikke kan skaffes reservedele.

9.      Ansvar

9.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

9.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan GreyIT ApS´s ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 5% af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som GreyIT ApS netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis GreyIT ApS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9.3 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er GreyIT ApS ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for GreyIT ApS´s kontrol, og som GreyIT ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er men ikke begrænset til usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

10.    Immaterielle rettigheder

10.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører GreyIT ApS.

11.     Fortrolighed

11.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Consist erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

11.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over GreyIT ApS´s fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

11.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

12.     Gældende ret og værneting

12.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.1.1 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol valgt af GreyIT ApS

12.2 Persondatapolitik (GDPR)

12.3 GreyIT ApS registrerer kontokunders oplysninger i fakturasystem (ERP) med firmanavn, adresse, postnummer, by, kontaktperson, telefonnummer samt e-mailadresse. Dette benyttes kun til at opfylde kundens bestilling og til information hvis uforudsete problemer skulle opstå og videregives på intet tidspunkt til trejdemand med mindre kunden har givet accept til dette.

12.4 Marketing: GreyIT ApS sender tilbud og nyttig info til kontokunder via email, dette kun til de kunder som har givet accept til at modtage emails. Der er i alle e-mails link til frameldelse af tilbud/nyhedsmails fra GreyIT ApS.

12.5 Kunder kan til enhver tid kontakte GreyIT ApS for nærmere information omkring, hvordan deres data opbevares.